FANDOM


image

Stadga

Antagen 2011-11-30
Giltig från och med 2012-01-01

Allmänna bestämmelser Redigera

Sammansättning Redigera

DISK är en demokratiskt uppbyggd, religiöst och politiskt obunden studentkår för studerande vid Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) vid Stockholms universitet (SU).

DISK har sin hemort i Kista, Stockholm.

Tillhörighet Redigera

DISK är en studentkår vid SU i enlighet med Högskolelag 1992:1434 och SFS 2009:769.

Ändamål Redigera

DISK skall verka för sina medlemmars gemensamma intressen genom att:

 • Främja medlemmarnas studier
 • Verka för god kamratanda
 • Företräda sina medlemmar gentemot institutionen och universitetet i övrigt
 • Utgöra ett samarbetsforum för studenter på DSV
 • Verka för att studenter vid DSV får möjlighet till kontakt med arbetsmarknaden

Främjande av ändamål Redigera

DISK skall främja sina ändamål genom att:

 • Aktivt arbeta med studiebevakning
 • Anordna arrangemang vilka främjar social samvaro
 • Verka för att vara den sammanslutning vid DSV som har studentkårsstatus
 • I övrigt utöva och stödja annan med DISKs ändamål överensstämmande verksamhet

Färger och symboler Redigera

DISKs officiella färger är svart och guld.
Symboler för DISK är:

 • Det emblem som återfinns i början på detta dokument
 • Ordförandemedaljen (se [subsubsec:ordforandemedaljen])
 • Styrelsemedaljen i silver (se [subsubsec:styrelsemedaljen])

Symbolerna får enbart användas i sammanhang sanktionerade av styrelsen.

Verksamhetsår och räkenskapsår Redigera

DISKs verksamhetsår och räkenskapsår samt styrelsens mandatperiod sammanfaller med kalenderår.

Medlemskap Redigera

Typer av medlemskap Redigera

De olika medlemskapen är:

 • Fullvärdigt medlemskap (se [subsec:fullvardigtmedlemskap])
 • Reducerat medlemskap (se [subsec:reduceratmedlemskap])
 • Stödmedlemskap (se [subsec:stodmedlemskap])
 • Hedersmedlemskap (se [subsec:hedersmedlemskap])
 • Tillfälligt medlemskap (se [subsec:tillfalligtmedlemskap])
 • Seniorskap (se kapitel [sec:seniorskollegium])
 • Marskalksämbetsmedlemskap (se kapitel [sec:marskalksambete])

Fullvärdigt medlemskap Redigera

Person som är registrerad på minst en kurs på DSV vid SU och som erlagt full medlemsavgift för den aktuella perioden är fullvärdig medlem i DISK.

Fullvärdig medlem har rätt till medlemsbevis och medlemsförmåner hos DISK, samt rätt att delta i de öppna aktiviteter som anordnas av DISK.

Fullvärdig medlem har motionsrätt till årsmöte samt närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt på årsmöte.

Reducerat medlemskap Redigera

Person som är registrerad på minst en kurs på DSV vid SU och som erlagt reducerad medlemsavgift för den aktuella perioden är medlem i DISK.

Person med reducerat medlemskap har rätt till medlemsbevis.

Person med reducerat medlemskap har motionsrätt till årsmöte samt närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt på årsmöte.

Stödmedlemskap Redigera

Person som erlagt stödmedlemsavgift för den aktuella perioden är stödmedlem i DISK.

Stödmedlem skall erhålla studentkårsutskick samt inbjudningar till större arrangemang, samt har rätt att delta i de allmänna aktiviteter som anordnas av DISK.

Stödmedlem har närvaro- och yttranderätt på årsmöte.

Hedersmedlemskap Redigera

Till hedersmedlem kan årsmötet utse person som har gjort en extraordinär insats för DISK. Hedersmedlemskap kan tilldelas även person som ej har varit ordinarie medlem i DISK.

Nominering till hedersmedlem skall vara undertecknad av medlem eller tidigare medlem av DISK samt vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar innan utsatt mötesdatum. För beviljande av hedersmedlemskap krävs att den nominerade erhåller minst 3/4 av de avgivna rösterna vid årsmötet. Om årsmötet beslutar att avslå nomineringen får varken förslaget eller beslutet föras till protokollet.

Hedersmedlem skall erhålla studentkårsutskick samt inbjudningar till större arrangemang, samt har rätt att delta i de allmänna aktiviteter som anordnas av DISK.

Hedersmedlem har närvaro- och yttranderätt på årsmöte.

Tillfälligt medlemskap Redigera

Styrelsen kan i undantagsfall bevilja tillfälligt medlemskap. Tillfälligt medlemskap skall vara tidsbegränsat och den tillfälliga medlemsavgiften skall överstiga noll kronor. Tillfälliga medlemmar har inte motionsrätt till årsmöte eller rösträtt på årsmöte. Styrelsen äger rätt att ytterligare begränsa tillfälliga medlemmars rättigheter.

Avslutande av medlemskap Redigera

Betalande medlem förlorar sitt medlemskap om denne inte har förnyat sitt medlemskap när detta löper ut. Medlemskapet återfås dock omedelbart om medlemsavgift betalas.

Utträde Redigera

Medlem som vill utträda ur DISK, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat DISK. Återbetalning sker ej om inte DISKs styrelse beslutar om annat i varje enskilt fall. Vid studiernas upphörande sker ett naturligt utträde enligt [subsec:avslutandeavmedlemskap].

Medlemmars rättigheter och skyldigheter Redigera

Medlemmar har följande rättigheter och skyldigheter, om inte annat är stadgat:

 • Medlem har rätt till information om DISKs angelägenheter
 • Medlem har inte rätt till del av DISKs behållning eller egendom vid upplösning
 • Medlem kan adjungeras till styrelsemöten om de begär det och om styrelsen så beslutar
 • Medlem får inte deltaga i sådana sammanhang och på sådant sätt, att medlem kan komma att uppfattas som en representant för DISK, utan medgivande från DISKs styrelse eller sektion som DISKs styrelse delegerat sådan beslutsrätt till
 • Medlem skall följa dessa stadgar

Seniorskollegium Redigera

Senior Redigera

En Senior är en medlem som har uppvisat gott kamratskap, brinnande intresse och långvarigt engagemang samt arbetat för DISKs fortskridande på ett extra berömvärt sätt. Till Senior kan endast person utnämnas som är eller tidigare har varit medlem i DISK.

Nominering Redigera

Medlem eller tidigare medlem av DISK kan nominera en person för utnämning till Senior genom att delge DISKs styrelse nominering samt motivering. Nominering får endast grundas på gärningar utförda under den tid den nominerade varit medlem av DISK, dock ej under pågående verksamhetsår.

Utnämning Redigera

Utnämning till Senior och medlem av Seniorskollegiet är den främsta hedersbetygelsen DISK utfärdar. Beslut om utnämning fattas av DISKs styrelse med minst 3/4 majoritet. Om styrelsen beslutar att avslå nomineringen får varken förslaget eller beslutet föras till protokollet.

Till Senior tilldelas Per Perssons medalj för förtjänstfulla insatser (se [subsubsec:fortjanstutmarkelse]). Det är starkt rekommenderat att medaljen bärs närmast hjärtat då Senior bevistar DISKs större arrangemang.

Övrigt Redigera

Seniorer är medlemmar men har inte motionsrätt till årsmöte eller rösträtt på årsmöte, såvida de inte också uppfyller villkoren i [subsec:fullvardigtmedlemskap] eller [subsec:reduceratmedlemskap]. Senior har rätt att få del av verksamheten och skall erhålla studentkårsutskick samt inbjudningar till större arrangemang.

Hedersbetygelser och medaljer Redigera

Hedersbetygelser Redigera

DISKs hedersbetygelser är:

 1. Senior (se kapitel [sec:seniorskollegium])
 2. Förtjänstutmärkelse (se [subsubsec:fortjanstutmarkelse])
 3. Hedersmedlemskap (se [subsec:hedersmedlemskap])

Förtjänstutmärkelse Redigera

DISKs förtjänstutmärkelse för extraordinära insatser kan tilldelas medlem som utfört en insats för DISK som är extraordinär eller extra berömvärd. Mottagare av förtjänstutmärkelse tilldelas DISKs förtjänstmedalj i guld av åttonde storleken.

Medlem eller tidigare medlem av DISK kan nominera en person att föräras förtjänstmedaljen genom att delge nominering samt motivering till DISKs styrelse som fattar beslut i frågan. Om styrelsen beslutar att avslå nomineringen får varken förslaget eller beslutet föras till protokollet.

Det är starkt rekommenderat att förtjänstmedaljen bärs närmast hjärtat, eller direkt till vänster om seniorsmedaljen om medlemmen har förärats denna, då man bevistar DISKs större arrangemang.

Medaljer Redigera

DISKs medaljer är:

 1. Per Perssons medalj för förtjänstfulla insatser (se kapitel [sec:seniorskollegium])
 2. Förtjänstmedaljen (se [subsubsec:fortjanstutmarkelse])
 3. Ordförandemedaljen (se [subsubsec:ordforandemedaljen])
 4. Styrelsemedaljen (se [subsubsec:styrelsemedaljen])

Ordförandemedaljen Redigera

Ordförandemedaljen tilldelas ordförande och vice ordförande i DISKs styrelse när dessa tillträder sitt ämbete. Medaljen får bäras även efter avslutat uppdrag.

Styrelsemedaljen Redigera

Styrelsemedalj tilldelas medlem i DISKs styrelse. Under pågående mandatperiod får styrelsemedlem bära styrelsemedalj i silver. Efter ansökan till DISKs styrelse tilldelas styrelsemedaljen i guld. Ansökan får göras när styrelsemedlem har avgått.

Marskalksämbete Redigera

Ämbetets roll Redigera

Marskalksämbetet av DISKs nåde är ett rådgivande organ till DISKs styrelse. Ämbetets uppgift är att aktivt agera kunskapsöverförare och vara ett stöd i frågor kring driften och utvecklingen av DISK, samt att föra DISKs traditioner vidare.

Det åligger ämbetet att kontinuerligt hålla sig informerade om och delta i DISKs verksamhet, samt vara styrelsen tillhanda.

Ämbetet skall inför DISKs årsmöten till styrelsen inkomma med erforderliga handlingar. Förändringar i ämbetets sammansättning, eller annan information av viktig art, skall skyndsamt meddelas DISKs styrelse.

Ämbetsmedlem Redigera

Marskalksämbetet består av högst nio personer som är eller tidigare har varit medlemmar av DISK. Ämbetsmedlem innehar sitt ämbete på obestämd tid fram till dess att medlemmen själv väljer att avgå.

Ämbetsmedlem kan uteslutas om övriga ämbetet enhälligt så beslutar. Sådant beslut skall omedelbart meddelas DISKs styrelse.

Val av ny ämbetsmedlem Redigera

Val av ny medlem görs av ämbetets medlemmar med 3/4 majoritet. Personer som innehar förtroendeuppdrag i DISK, förutom valberedning, äger ej rätt att samtidigt vara medlemmar i marskalksämbetet. Ämbetsmedlem skall ha stor tidigare erfarenhet och kunskap om DISKs verksamhet.

Vid vakanta platser i Marskalksämbetet skall ämbetet efterlysa nomineringar hos föreningens medlemmar. Marskalksämbetet väljer själv, men skall inför styrelsen i efterhand presentera skäl till sitt val av medlem.

DISKs styrelse äger rätt att utse en eller flera medlemmar till ämbetet om ämbetet helt saknar medlemmar.

Övermarskalk Redigera

Ämbetet utser inom sig en övermarskalk. Övermarskalken leder ämbetets verksamhet.

Övrigt Redigera

Ämbetsmedlem är medlem i DISK och skall erhålla studentkårsutskick samt inbjudningar till större arrangemang, samt har rätt att delta i de allmänna aktiviteter som anordnas av DISK.

Rättigheter Redigera

Ämbetsmedlem har närvaro- och yttranderätt på årsmöte.

Inspektor Redigera

Inspektor Redigera

DISK står under överinseende av en inspektor. Inspektor skall följa DISKs verksamhet, stödja styrelsen och förmedla samverkan mellan DISK, DSV och SU samt i övrigt verka för att främja DISKs intressen.

Inspektors befogenheter Redigera

Inspektor äger närvarorätt, yttranderätt och förslagsrätt vid årsmöten och styrelsemöten. Inspektor äger rätt att skriva motioner till årsmöte.

Inspektor skall erhålla kallelser, justerade protokoll och årsberättelse då dessa är färdigställda. Inspektor äger rätt att kalla till Extra årsmöte.

Val av inspektor Redigera

Inspektor väljs av årsmöte för en tid av tre år bland DSV:s fast anställda lärare. Valet av inspektor skall ratificeras på varje Valmöte. Förslag om val av inspektor ges av valberedningen eller efter nominering av minst 10 medlemmar. För val av inspektor erfordras att den föreslagna av årsmötet erhållit minst två tredjedelar av rösterna.

Årsmöte Redigera

Årsmöte Redigera

Årsmöte är DISKs högsta beslutande organ som för sitt utövande har att följa dessa stadgar. Årsmöte är Ekonomiskt årsmöte (se [subsec:ekonomisktarsmote]), valmöte (se [subsec:valmote]) och extra årsmöte (se [subsec:extraarsmote]).

Kallelse och offentliggörande Redigera

Allmän kallelse jämte föredragningslista skall för Ekonomiskt årsmöte och valmöte utgå senast tre veckor innan utsatt mötesdatum. Kallelse jämte föredragningslista till extra årsmöte skall utgå senast åtta dagar innan utsatt mötesdatum. Dessa handlingar skall anslås på DISKs anslagstavlor, eller elektronisk motsvarighet. Separat brevförsänd kallelse skall utgå till DISKs revisor och inspektor.

Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av DISK med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för DISK eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

Tidpunkt för årsmöten Redigera

 • Ekonomiskt årsmöte hålles årligen någon gång under februari månad
 • Valmöte hålles årligen någon gång under perioden 1 november – 15 december
 • Årsmöte kan endast hållas under perioden 15 januari – 1 juni och 1 september – 15 december
 • Årsmöte får inte hållas på helgdag eller dag före helgdag, eller med mindre än 30 dagars mellanrum

Uppgifter Redigera

Åt årsmöte är förbehållet att:

 • Verkställa val av styrelse, valberedning och revisor
 • Med minst 2/3 majoritet upplösa styrelsen och utlysa nyval
 • Granska de verkställande organens verksamhet och meddela eller vägra ansvarsfrihet
 • Besluta i frågor gällande DISKs inkomster och utgifter
 • Utfärda instruktioner till de verkställande organen och DISKs befattningshavare
 • Välja inspektor och hedersmedlemmar
 • Besluta om ändring av dessa stadgar
 • Verkställa fyllnadsval av styrelse, valberedning och revisor
 • Fastställa medlemsavgifter
 • Inrätta stipendier
 • Inrätta och disponera fonder
 • Uppta och bevilja lån
 • Besluta om DISKs upplösning
 • Bilda och lägga ner sektioner

Punkter på varje årsmöte Redigera

Vid varje årsmöte skall följande punkter finnas på föredragningslistan:

 1. Formalia

  1. Mötets öppnande

  2. Val av mötessekreterare

  3. Val av mötesordförande

  4. Val av justerare tillika rösträknare

  5. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

  6. Justering av röstlängd

  7. Eventuella adjungeringar

  8. Fastställande av föredragningslista

 2. Propositioner

 3. Motioner

 4. Mötets avslutande

Justering Redigera

Mötesprotokollet justeras av mötesordföranden och de på mötet valda justerarna.

Rättigheter på årsmöten Redigera

Rösträtten är personlig och får inte utövas via ombud. Personer som inte är medlemmar kan adjungeras med närvarorätt, yttranderätt och/eller förslagsrätt om årsmötet så beslutar.

Beslutsmässighet Redigera

Årsmöte är beslutsmässigt när minst 25 röstberättigade medlemmar närvarar, varav majoriteten inte sitter i DISKs styrelse.

I det fall att DISK har färre än 100 medlemmar gäller endast kravet på att DISKs styrelse inte skall ha egen majoritet.

Valbarhet Redigera

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av DISK enligt kapitel [sec:medlemskap] som också är myndig. Anställd av DISK får inte väljas till medlem i DISKs styrelse eller till revisor i DISK.

Ärenden utom föredragningslista Redigera

Vid Ekonomiskt årsmöte och valmöte behandlas ärende som inte upptas i föredragningslistan eller är en fråga under punkten ”Under mötet väckta frågor” endast om 3/4 av de närvarande röstberättigande medlemmarna så begär under punkten ”Fastställande av föredragningslista”.

Omröstning Redigera

Beslut fattas med enkel majoritet, om inte annat är stadgat. Vid lika röstetal gäller det förslag som mötesordföranden företräder. Om denne inte är röstberättigad avgörs frågan med lottning. Val avgörs genom relativ majoritet, den som erhållit störst antal avgivna röster blir vald oberoende av hur dessa röster förhåller sig till det totala antalet avgivna röster. Personval mellan två kandidater som utfaller med lika avgörs genom lottning. Om fler än två kandidater finnes, och två eller flera kandidater har fått lika och högst röstetal görs en ny omröstning där den kandidat som erhållit lägst antal röster stryks.

Omröstning och val sker öppet med acklamation eller, om så begärs av en röstberättigad medlem, genom votering. Omröstning vid personval, ansvarsfrihet och entledigande av styrelsemedlem skall dock företas med slutna sedlar om någon röstberättigad medlem så begär.

Röstberättigad medlem måste avstå från sin röst i följande fall:

 • Vid beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd då denne varit ansvarig
 • Vid val av revisorer som skall granska dennes förvaltning
 • Vid beslut om avtal mellan medlemmen och DISK
 • Eljest i fråga där jäv kan tänkas föreligga

Motioner och propositioner Redigera

Till årsmöte äger DISKs medlemmar (se kapitel [sec:medlemskap]) motionsrätt. Motioner skall vara underskrivna av motionären och skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar innan utsatt mötesdatum. Till årsmöten äger DISKs styrelse propositionsrätt.

Motioner med styrelsens yrkande, samt propositioner innehållande motivering och hemställan, skall anslås på DISKs anslagstavlor, eller elektronisk motsvarighet, senast sju dagar innan utsatt mötesdatum.

Ekonomiskt årsmöte Redigera

Vid Ekonomiskt årsmöte skall föredragningslistan, utöver vad som sägs i [subsec:punkterpavarjearsmote], innehålla dessa punkter:

 1. Dechargeärenden

  1. Godkännande av verksamhetsberättelse för föregående år

  2. Godkännande av ekonomisk berättelse för föregående år

  3. Revisionsberättelser för föregående verksamhetsår

  4. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående verksamhetsår

  5. Beslut om disposition av överskott eller täckande av underskott från föregående år

  6. Fastställande av verksamhetsårets verksamhetsplan

  7. Fastställande av verksamhetsårets budget

 2. Valärenden

  1. Val av valberedning och sammankallande för valberedningen

 3. Under mötet väckta frågor

Valmöte Redigera

Vid valmöte skall föredragningslistan utöver vad som sägs i [subsec:punkterpavarjearsmote] innehålla följande punkter:

 1. Dechargeärenden

  1. Fastställande av preliminär verksamhetsplan för nästa verksamhetsår

  2. Fastställande av preliminär budget för nästa verksamhetsår

 2. Valärenden

  1. Val av ordförande för nästa verksamhetsår

  2. Val av vice ordförande för nästa verksamhetsår

  3. Val av kassör för nästa verksamhetsår

  4. Val av vice kassör för nästa verksamhetsår

  5. Val av övriga ordinarie styrelseledamöter för nästa verksamhetsår

  6. Val av sektionsrepresentanter till styrelsen för nästa verksamhetsår

  7. Val av styrelsesuppleanter för nästa verksamhetsår

  8. Val av ekonomisk revisor samt revisorsuppleant för nästa verksamhetsår

  9. Val av sakrevisor samt revisorsuppleant för nästa verksamhetsår

  10. Val eller ratificering av inspektor

 3. Under mötet väckta frågor.

Extra årsmöte Redigera

Vid extra årsmöten får endast på föredragningslistan upptagna ärenden behandlas.

Rätt att påkalla extra årsmöte Redigera

Rätt att påkalla extra årsmöte tillkommer:

 • Styrelsen
 • Inspektor
 • Ekonomiska revisorn
 • Sakrevisorn
 • Minst 25 röstberättigade medlemmar, vilka därvid skall inkomma med en skriftlig begäran och motivering till styrelsen

Det åligger styrelsen att senast sju dagar efter begäran om extra årsmöte inkommit utlysa mötet. Mötet skall hållas så snart det i enlighet med [subsec:kallelseochoffentliggorande] och [subsec:tidpunktforarsmoten] kan ske.

Entledigande Redigera

Förtroendevald som önskar avsäga sig sitt uppdrag hemställer om detta till styrelsen vilken entledigar denna, samt meddelar årsmötet sitt beslut. Sektionsrepresentant som önskar avsäga sig sitt uppdrag hemställer om detta till styrelsen vilken entledigar denna samt ger sektionen i uppdrag att på sektionsmöte fastställa förslag till ny sektionsrepresentant.

Förtroendevald kan entledigas av årsmöte som tagit ställning till motion eller proposition innehållande hemställan om entledigande och motivering. Sådant beslut skall fattas med minst 2/3 majoritet.

Fyllnadsval Redigera

Vid fyllnadsval av förtroendevald har styrelsen rätt att, efter valberedningens förslag, välja in ledamot eller suppleant samt meddela årsmötet sitt beslut. Sektionsrepresentant kan fyllnadsväljas efter sektionsmötes förslag. Beslut om fyllnadsval skall fattas av en enig styrelse. Vid fyllnadsval av ordförande, vice ordförande, kassör, vice kassör, revisorer, revisorsuppleanter eller inspektor skall styrelsen kalla till extra årsmöte. Valberedningen skall ledigförklara posten som skall nybesättas samt föreslå valbar person.

Valberedning Redigera

Valberedningen Redigera

Valberedningen utses på Ekonomiskt årsmöte och skall bestå av minst 3 ledamöter varav en är sammankallande. Minst en av ledamöterna skall ej vara medlem av DISKs styrelse. En jämn könsfördelning och representation från olika sektioner skall beaktas. Valberedningen skall senast 1 oktober ledigförklara styrelseposterna genom anslag på DISKs anslagstavlor eller elektronisk motsvarighet.

Valberedningen skall till Valmötet föreslå en ny styrelse innehållande ordförande, vice ordförande, kassör, vice kassör samt fem till sju övriga ordinarie ledamöter och två till fyra suppleanter. Valberedningen skall dessutom föreslå inspektor, revisorer samt revisorsuppleanter. Valberedning skall beakta en jämn könsfördelning inom styrelsen och presidiet.

Kandidaterna till posterna ordförande, vice ordförande, kassör, vice kassör, revisor och revisorsuppleant skall vara personligt nominerade för respektive post medan övriga kandidaturer gäller ordinarie ledamot. Till suppleantposterna skall valberedningen ange den ordning suppleanterna skall tillträda vid bortfall av ordinarie ledamöter.

Valberedningens förslag Redigera

Valberedningen får inte nominera någon ledamot av valberedningen till posterna ordförande, vice ordförande, kassör eller vice kassör. Ledamot av valberedningen får ej deltaga i något beslut som rör den egna personens kandidatur.

Valberedningens förslag skall bara innehålla valbara personer enligt [subsec:arendenutomforedragningslista]. Valberedningen är skyldig att informera nominerade om styrelsearbetets innebörd. Nominerade kandidater till posterna ordförande, vice ordförande, samt kassör skall uppmärksammas på denna stadgas [subsec:andrafortroendeuppdrag].

Entledigande av ledamot av valberedningen Redigera

Ledamot av valberedningen som önskar avsäga sig sitt uppdrag hemställer om detta till styrelsen vilken entledigar denna, samt meddelar årsmöte sitt beslut. Ledamot av valberedningen kan entledigas av årsmöte som tagit ställning till motion eller proposition innehållande hemställan om entledigande och motivering. Sådant beslut skall fattas med minst 2/3 majoritet.

Fyllnadsval till valberedningen Redigera

Fyllnadsval till valberedningen skall göras om antalet medlemmar av valberedningen efter ett entledigande understiger tre, men bör göras oavsett valberedningens storlek. Vid fyllnadsval av ledamot av valberedningen skall styrelsen kalla till Extra årsmöte. Valberedningen skall ledigförklara posten som skall nybesättas samt föreslå valbar person.

Offentliggörande Redigera

Valberedningen skall anslå sitt förslag senast sju dagar innan utsatt mötesdatum på DISKs anslagstavlor eller elektronisk motsvarighet.

Styrelsen Redigera

DISKs ledning Redigera

Styrelsen är DISKs verkställande organ. Styrelsen utövar den omedelbara ledningen av DISKs verksamhet vilken skall ske i överensstämmelse med dessa stadgar samt i enlighet med beslut fattade av årsmöte. Styrelsen kan utöva årsmötets befogenhet i ärende som oundgängligen inte tål uppskov. Sådant beslut skall genast meddelas inspektor och sakrevisor. I det fall att beslutet kan påverka föreningens ekonomi skall även den ekonomiska revisorn meddelas. Beslutet skall snarast möjligt underställas årsmöte.

Mandatperiod Redigera

Styrelsens mandatperiod sammanfaller med verksamhetsår.

Sammansättning Redigera

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör, vice kassör samt fem till sju övriga ordinarie ledamöter, upp till fyra suppleanter samt en representant från varje sektion. Styrelsen utser inom sig sekreterare och övriga befattningar efter behov. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt av valmötet beslutad turordning. Styrelsen kan välja att istället göra fyllnadsval enligt [subsec:fyllnadsval].

Kallelse Redigera

Kallelse till ordinarie styrelsemöte skall anslås på DISKs anslagstavlor, eller elektronisk motsvarighet, senast fem dagar innan utsatt mötesdatum. Rätt att, personligen eller via ombud, utlysa ordinarie styrelsemöte tillkommer:

 • Ordförande eller vice ordförande
 • Minst tre styrelseledamöter i förening
 • Inspektor
 • Revisorer

Kallelse för viss angiven fråga Redigera

Kallelse till extra styrelsemöte för viss angiven fråga skall anslås på DISKs anslagstavlor eller elektronisk motsvarighet. Rätt att utlysa extra styrelsemöten tillkommer:

 • Ordförande eller vice ordförande
 • Minst tre styrelseledamöter i förening
 • Inspektor
 • Revisorer

Beslutsmässighet och omröstning Redigera

Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet röstberättigade styrelsemedlemmar är närvarande. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. För giltigt beslut krävs enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

Beslut som ej tål uppskov kan tas per capsulam. Beslut tagna per capsulam skall protokollföras på nästkommande styrelsemöte.

Punkter på ordinarie styrelsemöte Redigera

Vid varje styrelsemöte skall följande punkter förekomma på föredragningslistan:

 1. Mötets öppnande

 2. Val av mötessekreterare

 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

 4. Fastställande av föredragningslista

 5. Godkännande av protokoll från föregående möte och/eller val av justerare

 6. Beslut tagna av presidiet

 7. Beslut tagna per capsulam

 8. Rapporter

 9. Uppföljningar

 10. Övriga frågor

 11. Mötets avslutande

Andra förtroendeuppdrag Redigera

Ordförande, vice ordförande och kassör får under mandatperioden inte samtidigt vara ordförande, vice ordförande, kassör eller sektionsrepresentant för någon sektion eller liknande sammanslutning under DISK, ej heller ordförande, vice ordförande eller kassör i någon förening eller något organ som tillhör Stockholms universitets övriga studentkårer eller SU.

Styrelsens arbetsuppgifter Redigera

Utöver vad som i övrigt anges i dessa stadgar åligger det styrelsen att:

 • Ansvara för DISKs verksamhet och ekonomi inför årsmötet
 • Verkställa av årsmötet fattade beslut. Att bereda ärenden inför årsmöte
 • Fungera som samordnare mellan DISKs sektioner
 • Utse funktionärer och tjänstemän samt utfärda instruktioner för dessa samt för sektionerna
 • Upprätta inkomstbudget och utgiftsbudget samt verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår till Ekonomiska årsmötet
 • Upprätta preliminär inkomstbudget och utgiftsbudget samt preliminär verksamhetsplan för kommande verksamhetsår till Valmötet
 • Med avseende på avslutat verksamhetsår upprätta och förelägga Ekonomiska årsmötet årsberättelse som skall vara undertecknade av samtliga styrelsemedlemmar

De förtroendevaldas arbetsuppgifter Redigera

De förtroendevalda har för sina arbetsområden att följa de instruktioner som styrelsen utfärdar.

Närvarorätt, yttranderätt och rösträtt Redigera

Vid frånvaro av ordinarie ledamot äger suppleanterna rösträtt i den turordning som fastställts på årsmötet. DISKs revisorer, revisorsuppleanter samt inspektor äger närvarorätt, yttranderätt, och förslagsrätt på styrelsemöten. Styrelsen kan välja att adjungera in ytterligare personer med närvarorätt och/eller yttranderätt.

Styrelsemöten Redigera

Ordinarie styrelsemöte skall hållas, med maximalt tre veckors mellanrum, under perioderna 15 januari – 1 juni samt 1 september – 15 december. Ordinarie styrelsemöten får även hållas utanför dessa perioder. Ordinarie styrelsemöten är styrelsemöten som utlysts enligt [subsec:kallelse], första stycket.

Extra styrelsemöten får hållas när som helst på året.

Presidiet Redigera

DISKs presidium utgörs av ordförande och vice ordförande.

Vid förfall av ordförande skall vice ordförande inträda i dennes ställe. Vid förfall av vice ordförande inträder kassören i presidiet, och styrelsen äger rätt att förordna ytterligare annan styrelseledamot att utöva dessas befogenheter.

Presidiets uppgifter Redigera

DISKs presidium utövar ledningen av styrelsen samt representerar DISK. Därutöver åligger det presidiet att:

 • Tillse att styrelsen följer dessa stadgar och av årsmötet fattade beslut
 • Ansvara för att utskick till årsmöten och styrelsemöten sker stadgeenligt
 • Upprätta föredragningslista och kallelse till årsmöten
 • Övervaka verkställandet av styrelsens beslut
 • Ansvara för styrelsens sammanställande av årsberättelsen
 • Tillsammans med kassörerna ansvara för budgetering
 • Tillsammans med kassörerna ansvara för styrelsens sammanställande av en ekonomisk berättelse för innevarande år inför Ekonomiska årsmötet och upprätta en preliminär budget för följande år inför Valmötet
 • Ansvara för styrelsens upprättande av verksamhetsberättelse inför Ekonomiskt årsmöte samt preliminär verksamhetsplan inför Valmöte

Presidiebeslut Redigera

Presidiet kan fatta mindre betydelsefulla beslut eller beslut som ej tål uppskov. Presidiet ansvarar för egna fattade beslut och skall skyndsamt rapportera dessa skriftligen till styrelsen, med motivation både till varför presidiebeslut var nödvändigt och till det beslut som togs, dock senast innan nästkommande styrelsemöte.

Ordförandens uppgifter Redigera

Det åligger ordföranden särskilt att:

 • Vara DISKs officiella representant och föra DISKs talan i officiella sammanhang
 • Öppna årsmöten och att leda styrelsemöten
 • Fördela ärenden inom styrelsen och till sektionerna
 • På förekommen anledning utöva annan styrelseledamots befogenhet
 • Övervaka efterlevnaden av de instruktioner och föreskrifter styrelsen utfärdat
 • Underteckna avtal som DISK ingår
 • Övervaka efterlevnaden av dessa
 • Se över dessa stadgars funktion

Vice ordföranden Redigera

Vice ordföranden skall assistera ordföranden i dennes uppgifter.

Första sammanträdet Redigera

Vid styrelsens första sammanträde skall föredragningslistan förutom ordinarie punkter även avhandla punkten “Tecknande av föreningens firma”.

Överlåtande av beslutanderätten Redigera

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

Protokoll och årsberättelse Redigera

Protokoll Redigera

Årsmöten och styrelsemöten skall protokollföras.

Protokolls färdigställande Redigera

Protokoll från möte skall av utsedd sekreterare färdigställas senast tio dagar efter respektive mötesdatum.

Protokolls offentliggörande Redigera

Justerat protokoll från årsmöte skall senast fyra veckor efter utsatt mötesdatum anslås på DISKs anslagstavlor, eller elektronisk motsvarighet, samt utsändas till inspektor och revisorer och revisorsuppleanter.

Justerat protokoll från styrelsemöte skall senast tre veckor efter utsatt mötesdatum anslås på DISKs anslagstavlor, eller elektronisk motsvarighet, samt utsändas till sakrevisorn.

Protokolls arkiverande Redigera

Av styrelsen utsedd person ansvarar för att DISKs handlingar under verksamhetsåret arkiveras för framtida tillgång.

Årsberättelse Redigera

Årsberättelsen består av verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för DISKs verksamhet. Årsberättelsen skall vara färdigställd tre veckor innan det utsatta datumet för det Ekonomiska föreningsmötet, och skall tillställas den nya styrelsen, inspektor samt revisorerna. Ansvaret för årsberättelsen åvilar det nyss avgångna presidiet. Årsberättelsen skall vara undertecknad av de styrelsemedlemmar i den avgående styrelsen vars verksamhet skall granskas.

Revisionsberättelserna skall bifogas den av Ekonomiska årsmötet godkända årsberättelsen. Sådan årsberättelse skall anslås på DISKs anslagstavlor eller elektronisk motsvarighet.

Sektioner Redigera

Sektionernas syfte Redigera

Sektionernas syfte är att driva en viss angiven verksamhet. Verksamheten skall följa dessa stadgar och i synnerhet [subsec:framjandeavandamal]. Alla DISKs medlemmar skall ha möjlighet att söka medlemskap i sektionerna.

Bildande och nedläggning av sektion Redigera

Sektioner kan bildas och läggas ner av årsmöte efter att detta tagit ställning till motion eller proposition med motivering och hemställan om att sektion skall bildas eller läggas ner.

I samband med sektionens bildande skall sektionens styrelse i samråd med DISKs styrelse fastställa ett stadgedokument samt skriftligt dokumentera de befogenheter, rättigheter samt skyldigheter sektionen har. Stadgedokumentet skall följa av DISKs styrelse fastlagda riktlinjer.

Sektionsstyrelse Redigera

Ledningen för varje sektion utövas av en sektionsstyrelse, bestående av ordförande och minst två övriga ledamöter. Sektionsstyrelse väljs årligen av sektionens medlemmar. Sektionsmötets val av sektionsstyrelse skall meddelas DISKs styrelse. DISKs styrelse har rätt att entlediga medlem i sektionsstyrelse.

Medlemskap i sektion Redigera

Medlemskap beviljas av sektionsstyrelsen. Om sektionsstyrelsen avslår begäran kan ärendet överklagas till DISKs styrelse.

Medlemsavgift för sektion Redigera

Eventuell medlemsavgift för sektionen bestäms av sektionsstyrelsen i samråd med DISKs styrelse.

Representant till DISKs styrelse Redigera

Sektionen skall nominera en representant till DISKs styrelse som sedan väljs vid årsmöte. Representanten skall vara valbar i enlighet med [subsec:arendenutomforedragningslista] och [subsec:andrafortroendeuppdrag], samt ej samtidigt inneha annan ledamotspost eller representera annan sektion i DISKs styrelse.

Representant har rätt att vid förhinder utse en ersättare att representera sektionen vid DISKs styrelses möten. Ersättaren äger ej rösträtt.

Budget och verksamhetsplan för sektion Redigera

Sektionsstyrelsen upprättar förslag till budget och verksamhetsplan för sektionen att gälla under nästföljande verksamhetsår. Budget och planen underställes DISKs styrelse för godkännande på tid som denna bestämmer. Studentkårsstyrelsen äger rätt att ändra eller avslå sektionsstyrelsens förslag.

Verksamhetsberättelse för sektion Redigera

Sektionsstyrelsen upprättar verksamhetsberättelse för sektionen efter avslutat verksamhetsår. Berättelse tillställes på uppmaning DISKs styrelse för godkännande. DISKs styrelse äger rätt att ändra eller avslå sektionsstyrelsens berättelse.

Ekonomi Redigera

Ekonomisk förvaltning Redigera

Kassören, vice kassören och presidiet är i samråd med styrelsen ansvariga för DISKs övergripande ekonomiska förvaltning. Kassören skall särskilt övervaka DISKs tillgångar. Vid frånvaro av kassören övertar vice kassören dennes befogenhet. Kassören, vice kassören och presidiet skall i samråd med styrelsen ansvara för upprättandet av en definitiv budget inför Ekonomiskt årsmöte och en preliminär budget inför Valmöte. Kassören och vice kassören ansvarar för DISKs löpande ekonomiska förvaltning, deklaration, bokslut, halvårsbudget och ekonomiska berättelse. Kassören skall senast tre veckor innan utsatt mötesdatum för Ekonomiska årsmötet överlämna räkenskaperna till den ekonomiska revisorn.

Firmateckning Redigera

DISKs firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig samt av vice ordföranden och vice kassören i förening.

Revision Redigera

Revisorer Redigera

DISKs räkenskaper granskas av en ekonomisk revisor, och styrelsens förvaltning granskas av en sakrevisor. Revisorerna väljs av föreningens Valmöte.

Revisorernas rättigheter Redigera

Revisorerna äger var för sig rätt att närhelst dessa önskar granska DISKs samtliga handlingar, räkenskaper, kassa samt övriga tillgångar. Revisorerna skall tillsändas protokoll, verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse då dessa är färdigställda. Revisorerna äger rätt att var för sig påkalla Extra årsmöte.

Revisorernas åligganden Redigera

Det åligger revisorerna att senast åtta dagar innan utsatt mötesdatum för Ekonomiska årsmötet avsluta sin granskning och samtidigt tillställa styrelsen varsin berättelse över den företagna revisionen, yttrande i fråga om ansvarsfrihet samt de kommentarer till styrelsens förvaltning vilka revisorerna finner angelägna.

Revisorernas valbarhet Redigera

Inspektor, styrelsemedlem, sektionsstyrelsemedlem eller medlem av DISKs valberedning för det år granskningen skall ske är ej valbar till någon av revisorsposterna.

Stadgeändring, tolkning och överklagande Redigera

Stadgeändring Redigera

För beslut om ändring av stadga fordras beslut fattade med minst 2/3 majoritet vid två, på varandra följande, årsmöten. Förändrad stadga skall tillställas inspektor samt sakrevisor. Förslag om ändring kan framläggas som proposition eller motion. Styrelsen äger när den är helt enig rätt att ändra grammatiska fel och stavfel i denna stadga. Sådan ändring skall meddelas årsmöte.

Ikraftträdande Redigera

Stadgeändring träder i kraft när årsmötet så beslutar.

Tolkning Redigera

Uppstår tvist om tolkning av dessa stadgar skall frågan hänskjutas till inspektor och sakrevisor för gemensamt avgörande.

Överklagande Redigera

Har DISKs årsmöte eller styrelse fattat beslut som uppenbarligen strider mot dessa stadgar får beslutet överklagas till Inspektor och sakrevisor, vilka i förening har rätt att häva beslutet. Prövning enligt ovan skall ske endast om det begärts skriftligen av minst 1/10 eller minst 25 av DISKs medlemmar inom tre veckor från och med den dag då beslutet gavs till känna.

DISKs upplösande Redigera

DISKs upplösande Redigera

För upplösning av DISK fordras beslut fattade med minst 2/3 majoritet vid två, på varandra följande, årsmöten med minst sex månaders mellanrum, eller beslut fattade med minst 2/3 majoritet vid två, på varandra följande, årsmöten under skilda verksamhetsår. Styrelsen skall framlägga motivering om DISKs upplösande i samband med kallelse till ovan nämnda årsmöten.

Annat förslag om DISKs upplösande än styrelsens skall vara styrelsen tillhanda enligt [subsec:ekonomisktarsmote]. Om årsmötet beslutar att DISK skall upplösas skall detta omedelbart delges institutionsstyrelsen på DSV, inspektor och Stockholms universitets styrelse.

DISKs tillgångar Redigera

Vid DISKs upplösande skall DISKs tillgångar tillställas en fond som bildas för ändamålet. Fonden skall underställas en fondförvaltning i enlighet med en för ändamålet särskilt författad fondstadga. Avkastningen från fonden skall användas för något studiebefrämjande ändamål. Stadgan skall föreskriva att fonden åter skall kunna disponeras av DISK om DISK eller en liknande förening skulle återbildas.

DISKs ombildande eller sammanslagning Redigera

För ombildande av DISK eller för sammanslagning med annan förening fordras beslut fattade med minst 2/3 majoritet vid två, på varandra följande, årsmöten. Styrelsen skall framlägga motivering om DISKs ombildning eller sammanslagning med annan förening i samband med kallelse till ovan nämnda årsmöten. Annat förslag om DISKs ombildning eller sammanslagning med annan förening än styrelsens skall vara styrelsen tillhanda enligt [subsec:ekonomisktarsmote].

Om årsmötet beslutar att DISK skall ombildas eller sammanslås med annan förening skall detta omedelbart delges institutionsstyrelsen på DSV, inspektor och Stockholms universitets styrelse.