FANDOM


OrdförandenRedigera

Ordföranden är kårens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt.

Vice OrdförandenRedigera

Vice ordföranden träder in i ordförandens ställe vid dennes frånvaro. Han/hon ansvarar dessutom för seniorerna, dvs:

 • ansvarar för nomineringen av nya seniorer, ser till att allt som rör seniorerna dokumenteras.
 • håller mailinglistan seniorer@disk.su.se och adresslistan uppdaterad.
 • ser till att seniorerna bjuds in till speciella DISK-tillställningar (t.ex. baler).

KassörenRedigera

Kassören skall:

 • se till att kåren söker bidrag från stat, kommun och andra organisationer,
 • svara för kårent bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över kårens räkenskaper,
 • årligen upprätta balans- samt resultaträkningar,
 • utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning,
 • se till att kårens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,
 • i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet,
 • föra inventarieförteckning,
 • i slutet av året undersöka hur kårens anställdas löner står sig mot rådande marknadslöner.

Vice kassörenRedigera

Kontrollräknar pub-, fest- och kafékassor. Ser till att det finns växelpengar. Ser till att det inte finns för mycket kontanter i kassaskåpet.

SkyddsombudRedigera

Skyddsombudet ansvarar för övervakningen av arbetsmiljön i lokalerna. Han/hon ska se till att nödutgångar finns tillgängliga, att det inte finns risker att studenterna skadar sig och att arbetsmiljön är så god som möjligt. Skyddsombudet ska även se till att utrustning för första hjälpen finns utplacerad. Skyddsombudet har förutom detta ansvar för jämställdhetsarbetet.

I skyddsombudets ansvar ingår att varje år delta i en rundvandring på skolan tillsammans med personal från institutionen. Då går man igenom alla lokaler och eventuella risker ses över. Dessutom har man varje år ett möte där man ser över institutionens handlingsplan för arbetsmiljön.

Till skyddsombudets hjälp finns ett antal kurser som ges då och då för alla skyddsombud inom Stockholms universitet. Där får man lära sig mer om vad man bör hålla utkik efter och vilka regler som gäller.

Övrig ledamotRedigera

Övriga ledamöter åtar sig övriga ansvarsområden. Som ledamot går på möten, sköter sina tilldelade uppgifter, är beredd på att ta på sig uppgifter, är insatt i verksamheten, vågar tycka, är intresserad av att förbättra sina medstudenters tid vid DSV samt vill föra DISK framåt som förening.

PersonalansvarigRedigera

Personalansvarige ansvarar för DISKs personal. Detta inkluderar såväl fasta anställda i kafeét och kårexpeditionen samt vikarier.

SekreterareRedigera

Sekreteraren skall:

 • boka sal till styrelsens möten,
 • föra protokoll över styrelsens sammanträden,
 • se till att kårens handlingar hålls ordnade och förvaras på betryggande sätt,
 • uppdatera styrelsens todo-lista och ta med den till styrelsemöten

Se lathund för sekreteraren.

InformationsansvarigRedigera

Svarar på mail till disk@dsv.su.se, eller hänvisar dem till rätt person i styrelsen. Är ansvarig för att DISKs hemsida hålls uppdaterad och snygg. Ansvarar för rättigheterna för DISKs konferenser i FC (DISK + underkonferenser), samt håller dem välorganiserade.

SektionsrepresentantRedigera

Varje sektion inom DISK utser en representant till DISKs styrelse, vanligtvis sektionsordföranden. Denna person för sin sektions talan inför DISKs styrelse, samt ser till att styrelsen informeras om vad som är på gång inom sektionen och vice versa.

SuppleanterRedigera

Suppleanterna ersätter ledamöter vid dessas frånvaro, samt åtar sig övriga ärenden.

Historiska rollerRedigera

Nedan hittar du roller som tidigare funnits i DISKs styrelse, men som under årens gång har fallit bort av diverse anledningar.

StyrelsemarskalkRedigera

Ansvarade för och planerar följande fester i DISKs regi: aktivfest, avslutningsfest, skiftesmiddag, föreningsträffar (SF/FEST/DISK-fester, fakultetsföreningsmiddagar) innan DISK blev egen studentkår, samt övriga styrelsearrangemang. För dessa fester åligger det styrelsemarskalken att:

 • göra budget och redovisa denna före och efter festen
 • planera festen: tema, mat, dryck, dekorationer, musik osv
 • bjuda in till festen
 • planera vilka som arbetar och informera dessa om vad som ska göra, göra arbetsschema
 • söka eventuellt extra tillstånd och se till att serveringsansvarig finns på plats under kvällen
 • meddela berörda hos institutionen om att festen äger rum (så att de kan meddela vakterna)

Styrelsemarskalken hade även i uppgift att hålla koll på fester hos andra studentkårer samt de inbjudningar till dem som DISK fick.

Styrelsemarskalken kan efter överenskommelse ta hjälp av sektionerna, t.ex. NärS för att söka spons eller KM och för arbetskraft. Vid föreningsträffar gjordes arbetet tillsammans med övriga föreningars styrelsemarskalk eller motsvarande.