FANDOM


Proposition till DISK Ekonomiska årsmöte – Revidering av stadgar Redigera

Mall:Antagen

Historik Redigera

  • Denna proposition antogs enhälligt av DISKs styrelse på styrelsemötet den 15 februari 2014.
  • Den första läsningen av denna proposition antogs enhälligt av det ekonomiska årsmötet den 26 februari 2014.

Bakgrund Redigera

På DISKs Valmöte 2013 gavs DISKs nyvalda styrelse uppdraget att ta fram ett förslag för att justera DISKs stadgar så att de fångar upp vitala skrivelser i det numera nerlagda ämnesrådets sektionsstadga. I denna proposition finns DISK-styrelsens förslag på dels en uppdatering av stadgarna avseende studiebevakning, men även andra ändringar som behövs för att ha en uppdaterad stadga.

Ämnesrådets stadgar innehöll mestadels formalia som inte har med studiebevakning att göra. Dock fanns ett par skrivelser som styrelsen fann nödvändigt att uppdatera DISKs stadgar med. Nedan finns de skrivningar som DISK-styrelsen föreslår att årsmötet godkänner.

Därför yrkar DISKs styrelse att:

· Ekonomiska Årsmötet antar följande stadgeändring relaterat till studiebevakning:

Gamla skrivelsen

Förslag på ny skrivelse

§ 1.3 Ändamål

DISK skall verka för sina medlemmars gemensamma intressen genom att:

  • Främja medlemmarnas studier
  • Verka för god kamratanda

· Företräda sina medlemmar gentemot institutionen och universitetet i övrigt

· Utgöra ett samarbetsforum för studenter på DSV

· Verka för att studenter vid DSV får möjlighet till kontakt med arbetsmarknaden

§ 1.3 Ändamål

DISK skall verka för sina medlemmars gemensamma intressen genom att:

· Främja medlemmarnas studier

  • Verka för god kamratanda

· Företräda sina medlemmar gentemot institutionen och universitetet i övrigt

· Utgöra ett samarbetsforum för studenter på DSV

· Verka för att studenter vid DSV får möjlighet till kontakt med arbetsmarknaden

DISK skall verka för alla institutionens studenters gemensamma intressen genom att:

· Tillvarata, främja samt bevaka deras intressen i studiefrågor

· Företräda dem gentemot SU.

§ 9.8 Styrelsens arbetsuppgifter

Utöver vad som i övrigt anges i dessa stadgar åligger det styrelsen att:

· Ansvara för DISKs verksamhet och ekonomi inför årsmötet

· Verkställa av årsmötet fattade beslut. Att bereda ärenden inför årsmöte

· Fungera som samordnare mellan DISKs sektioner

· Utse funktionärer och tjänstemän samt utfärda instruktioner för dessa samt för sektionerna

· Upprätta inkomstbudget och utgiftsbudget samt verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår till Ekonomiska årsmötet

· Upprätta preliminär inkomstbudget och utgiftsbudget samt preliminär verksamhetsplan för kommande verksamhetsår till Valmötet

Med avseende på avslutat verksamhetsår upprätta och förelägga Ekonomiska årsmötet årsberättelse som skall vara undertecknade av samtliga styrelsemedlemmar

§ 9.8 Styrelsens arbetsuppgifter

Utöver vad som i övrigt anges i dessa stadgar åligger det styrelsen att:

· Ansvara för DISKs verksamhet och ekonomi inför årsmötet

· Verkställa av årsmötet fattade beslut. Att bereda ärenden inför årsmöte

· Fungera som samordnare mellan DISKs sektioner

· Ansvara för att DISK är representerat i de beredande och beslutande organ som är relevanta för föreningens ändamål

· Utse funktionärer och tjänstemän samt utfärda instruktioner för dessa samt för sektionerna

· Upprätta inkomstbudget och utgiftsbudget samt verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår till Ekonomiska årsmötet

· Upprätta preliminär inkomstbudget och utgiftsbudget samt preliminär verksamhetsplan för kommande verksamhetsår till Valmötet

Med avseende på avslutat verksamhetsår upprätta och förelägga Ekonomiska årsmötet årsberättelse som skall vara undertecknade av samtliga styrelsemedlemmar

Vidare anser DISKs styrelse att paragrafen om Kallelse och offentliggörande bör förtydligas. Idag står det ingenting om när viktiga handlingar ska tillgängliggöras för medlemmar.

Därför yrkar DISKs styrelse att:

· Ekonomiska Årsmötet antar följande stadgeändring relaterat till kallelse och offentliggörande:

§ 7.2 Kallelse och offentliggörande

Allmän kallelse jämte föredragningslista skall för Ekonomiskt årsmöte och valmöte utgå senast tre veckor innan utsatt mötesdatum. Kallelse jämte föredragningslista till extra årsmöte skall utgå senast åtta dagar innan utsatt mötesdatum. Dessa handlingar skall anslås på DISKs anslagstavlor, eller elektronisk motsvarighet. Separat brevförsänd kallelse skall utgå till DISKs revisor och inspektor.

Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av DISK med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för DISK eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

§ 7.2 Kallelse och offentliggörande

Allmän kallelse jämte föredragningslista skall för Ekonomiskt årsmöte och valmöte utgå senast tre veckor innan utsatt mötesdatum. Kallelse jämte föredragningslista till extra årsmöte skall utgå senast åtta dagar innan utsatt mötesdatum. Dessa handlingar skall anslås på DISKs anslagstavlor, eller elektronisk motsvarighet. Separat brevförsänd kallelse skall utgå till DISKs revisor och inspektor.

Möteshandlingar, där ingår verksamhetsplaner, verksamhetsberättelser, budget, propositioner samt motioner, skall utgå senast en vecka innan utsatt mötesdatum. Dessa handlingar ska tillgängliggöras elektroniskt till DISKs medlemmar.

Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av DISK med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för DISK eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

DISKs styrelse anser att det är skadligt att inte ha en ordförande, vice ordförande, kassör och vice kassör. I dagens stadgar är detta inte uppmärksammat tillräckligt, därför anser DISKs styrelse att det bör skrivas in att fyllnadsval ska ske skyndsamt. Med skyndsamt menas generellt sätt inom en vecka.

Därför yrkar DISKs styrelse att:

· Ekonomiska Årsmötet antar följande stadgeändring relaterat till fyllnadsval:

§ 7.18 Fyllnadsval

Vid fyllnadsval av förtroendevald har styrelsen rätt att, efter valberedningens förslag, välja in ledamot eller suppleant samt meddela årsmötet sitt beslut. Sektionsrepresentant kan fyllnadsväljas efter sektionsmötes förslag. Beslut om fyllnadsval skall fattas av en enig styrelse. Vid fyllnadsval av ordförande, vice ordförande, kassör, vice kassör, revisorer, revisorsuppleanter eller inspektor skall styrelsen kalla till extra årsmöte. Valberedningen skall ledigförklara posten som skall nybesättas samt föreslå valbar person.

§ 7.18 Fyllnadsval

Vid fyllnadsval av förtroendevald har styrelsen rätt att, efter valberedningens förslag, välja in ledamot eller suppleant samt meddela årsmötet sitt beslut.

Vid fyllnadsval av förtroendevald skall valberedningen omgående ledigförklara posten som skall nybesättas. Valberedningen ska även föreslå valbar person. Styrelsen har rätt att, efter valberedningens förslag, välja in ledamot eller suppleant samt meddela årsmötet sitt beslut. Sektionsrepresentant kan fyllnadsväljas efter sektionsmötes förslag. Beslut om fyllnadsval skall fattas av en enig styrelse. Vid fyllnadsval av ordförande, vice ordförande, kassör, vice kassör, revisorer, revisorsuppleanter eller inspektor skall styrelsen skyndsamt kalla till extra årsmöte.

DISK-styrelsen vill förtydliga vem som kan väljas till revisor. Med den nya skrivelsen är det lättare att förstå vem som kan och vem som inte kan väljas till revisor för DISK.

Därför yrkar DISKs styrelse att:

· Ekonomiska Årsmötet antar följande stadgeändring relaterat till revisorernas valbarhet

§ 13.4 Revisorernas valbarhet

Inspektor, styrelsemedlem, sektionsstyrelsemedlem eller medlem av DISKs valberedning för det år granskningen skall ske är ej valbar till någon av revisorsposterna.

§ 13.4 Revisorernas valbarhet

Personer som innehar förtroendeuppdrag i DISK, är anställda av DISK, är Inspektor eller är medlem i Marskalksämbetet för det år granskningen skall ske, är ej valbar till någon av revisorsposterna.

DISK-styrelsen vill förtydliga att de personer som är anställda av DISK inte kan väljas till någon form av förtroendeuppdrag inom DISK. Tidigare skrivning är inte tillräckligt tydlig.

Därför yrkar DISKs styrelse att:

· Ekonomiska Årsmötet antar följande stadgeändring relaterat till anställdas valbarhet

§ 7.9 Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av DISK enligt kapitel 2 som också är myndig. Anställd av DISK får inte väljas till medlem i DISKs styrelse eller till revisor i DISK.

§ 7.9 Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av DISK enligt kapitel 2 som också är myndig. Tillsvidareanställda i DISK får inte väljas till något förtroendeuppdrag i föreningen.

DISK-styrelsen vill förtydliga att DISK-styrelsen måste godkänna alla ändringar som görs i sektionernas stadgar. Förslaget innebär att en ny paragraf i denna sektion skapas som handlar om sektionsstadgarna. Denna nya paragraf får namnet § 11.3 och alla paragrafer efter får ett nytt namn. Den paragraf som hette § 11.3 får namnet § 11.4 och så vidare.

Därför yrkar DISKs styrelse att:

· Ekonomiska Årsmötet antar följande stadgeändring relaterat till sektionsstadgarna

· Att paragraferna i sektion 11 döps om enligt nedanstående tabell

§ 11.2 Bildande och nedläggning av sektion

Sektioner kan bildas och läggas ner av årsmöte efter att detta tagit ställning till motion eller proposition med motivering och hemställan om att sektion skall bildas eller läggas ner.

I samband med sektionens bildande skall sektionens styrelse i samråd med DISKs styrelse fastställa ett stadgedokument samt skriftligt dokumentera de befogenheter, rättigheter samt skyldigheter sektionen har. Stadgedokumentet skall följa av DISKs styrelse fastlagda riktlinjer.

§ 11.2 Bildande och nedläggning av sektion

Sektioner kan bildas och läggas ner av årsmöte efter att detta tagit ställning till motion eller proposition med motivering och hemställan om att sektion skall bildas eller läggas ner.

I samband med sektionens bildande skall sektionens styrelse i samråd med DISKs styrelse fastställa ett stadgedokument samt skriftligt dokumentera de befogenheter, rättigheter samt skyldigheter sektionen har. Stadgedokumentet skall följa av DISKs styrelse fastlagda riktlinjer.

§ 11.3 Sektionsstadgar

I samband med sektionens bildande skall sektionens styrelse i samråd med DISKs styrelse fastställa ett stadgedokument samt skriftligt dokumentera de befogenheter, rättigheter samt skyldigheter sektionen har. Stadgedokumentet skall följa av DISKs styrelse fastlagda riktlinjer.

Ändringar i sektioners stadgar måste godkännas av DISKs styrelse innan de träder i kraft.

Nya namn på paragraferna:

Gammalt namn på paragrafen

Nytt namn på paragrafen

11.1 Sektionernas syfte

11.1 Sektionernas syfte

11.2 Bildande och nedläggning av sektion

11.2 Bildande och nedläggning av sektion

11.3 Sektionsstyrelse

11.3 Sektionsstadgar

11.4 Medlemskap i sektion

11.4 Sektionsstyrelse

11.5 Medlemsavgift för sektion

11.5 Medlemskap i sektion

11.6 Representant till DISKs styrelse

11.6 Medlemsavgift för sektion

11.7 Budget och verksamhetsplan för sektion

11.7 Representant till DISKs styrelse

11.8 Verksamhetsberättelse för sektion

11.8 Budget och verksamhetsplan för sektion

11.9 Verksamhetsberättelse för sektion