FANDOM


Denna kallelse är endast en draft och inte ett verkligt publicerat dokument ~~~~

Samtliga DISK-medlemmar kallas härmed till

Extra årsmöte

Onsdagen den 08 Oktober 2014

Klockan 18.00 i Lilla Hörsalen

Ta med betald kvitto på medlemskap eller ert nya medlemskort (Studentkortet), utan detta är ni inte röstberättigade!

 • 1. Formalia
  • a. Mötets öppnande
  • b. Val av mötessekreterare
  • c. Val av mötesordförande
  • d. Val av justerare tillika rösträknare
  • e. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
  • f. Justering av röstlängd
  • g. Eventuella adjungeringar
  • h. Fastställande av föredragningslista
 • 2. Propositioner
  •           a. Andra läsning av stadgerevisions proposition från ekonomiskt årsmöte för 2014
  •           b. Fastställande av medlemsavgifter
 • 3. Decharge ärenden
  • a. Fastställande av årsredovisning för 2013
  • b. Godkännande av ekonomisk berättelse för 2013
  • c. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2013
  • d. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående verksamhetsår
 •  4. Fyllnadsval av valberedning och sammankallande för valberedningen
 •  5. Meddelande om fyllnadsval till styrelsen
 • 6. Mötets avslutande